The JS Hamilton Management Co Ltd
    The JS Hamilton Management Co Ltd

              

Polityka ochrony danych osobowych

 

Szanowni Państwo

 W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO],

informujemy naszych Klientów że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma
The JS Hamilton Management Co Ltd, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 1 Cobden Road, Sevenoaks, Kent, TN13 3UB.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

3. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyrazili Państwo zgodę, spośród następujących celów:

 • realizacji procesu zatrudnienia u armatora zagranicznego zgodnie z wymaganiami Konwencji MLC 2006 – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody, jednakże po zawarciu umowy, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do :
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń przysługujących Administratorowi
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz innych zobowiązań administracyjnych
 • wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
 • pośrednictwa w wyrobieniu dokumentów flagowych  – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody
 • związane z aspektami działalności biznesowej tj. czynności finansowo-księgowych, korespondencji, kontaktów poprzez SMS, email, telefon, wysyłek kurierskich i pocztowych, przesyłania informacji handlowych i operacyjnych związanych z oferowanymi usługami
 • marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

5. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych lub jego polskiego oddziału w Gdyni, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Państwa zgodą, podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych w celu realizacji celów przetwarzania, w tym do następujących podmiotów: armator, dostawca systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji/zatrudnienia, placówki dyplomatyczne, agenci portowi statków, administracje rządowe i morskie, firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., przedsiębiorstwa usług opieki medycznej, instytucje bankowe, firmy świadczące usługi transportowe, hotele, ośrodki szkoleniowe.

8. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego stopnia ochrony, zgodnie z art.45 p3 RODO gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie usługi nasze nie są świadczone.

10. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Print Print | Sitemap
© The JS Hamilton Management Co Ltd
Last updated 25/05/2018